Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu
Miễn phí
5(2)
8.320 người dùng

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Công an
  • Dung lượng: 40 KB
  • Cập nhật: 11/12/2012
  • Lượt tải: 8.320

Mô tả

MẪU HK01
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ....................................................................................................

4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................

6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................

10. Nơi thường trú: ......................................................................................................................

11. Chổ ở hiện nay: ...................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chuyên môn: (4) ...................................................................

14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: .............................................

16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: .......................................................................

17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:..........................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Bản khai nhân khẩu, bản khai hộ khẩu, tải Bản khai nhân khẩu, download bản khai hộ khẩu,

Xếp hạng của bạn