Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng
Miễn phí
2(8)
1.559 người dùng

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Tải xuống

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …..

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" )

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

-Họ và tên:................... Bí danh (nếu có):................. Nam, nữ:.................

-Ngày, tháng, năm sinh:.................

-Quê quán (1):.................

-Nơi thường trú:.................

-Đơn vị công tác:.................

-Ngày vào ngành Y tế:.................

-Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu).................

-Số năm công tác trong ngành Y tế:.................

II. Tóm tắt thành tích cá nhân trong quá trình công tác:
................................

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (2):
...............................................

IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

Tỉnh (thành phố) Ngàythángnăm

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng, tải Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, download Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân,

Xếp hạng của bạn