Bản tường trình diễn biến sự việc

Bản tường trình diễn biến sự việc
Miễn phí
1(1)
1.998 người dùng

Bản tường trình diễn biến sự việc

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 32 KB
  • Cập nhật: 30/08/2013
  • Lượt tải: 1.998

Mô tả

Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-----------------------------

                                                                                                ...., ngày.... tháng..... năm.....

BN TƯỜNG TRÌNH DIN BIN S VIC XY RA

Kính gi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:.............................................................

Sinh ngày tháng năm:.........................................

Quê quán:.........................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Hệ số lương đang hưởng:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tường trình diễn biến sự việc:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.…

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

                   Người viết tường trình

                 (Ký tên)

Tìm thêm: Bản tường trình diễn biến sự việc, Bản tường trình, Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc, Tường trình diễn biến sự việc,

Xếp hạng của bạn