Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Bảng trích khấu hao tài sản cố định
Miễn phí
3(1)
3.888 người dùng

Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 22 KB
  • Cập nhật: 22/12/2012
  • Lượt tải: 3.888

Mô tả

 Tên cơ sở:..................

Địa chỉ:.......................

Mã số thuế:..............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau :

Phương pháp khấu hao đường thẳng:................

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:....................

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Bảng trích khấu hao tài sản cố định, tải Bảng trích khấu hao tài sản cố định, download Bảng trích khấu hao tài sản cố định,

Xếp hạng của bạn