Biểu mẫu Biên lai thu tiền

Biểu mẫu Biên lai thu tiền
Mẫu số: 06-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Miễn phí
5(1)
2.385 người dùng

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 16 KB
  • Cập nhật: 01/06/2013
  • Lượt tải: 2.385

Mô tả

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện.

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 06-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: ...................

- Họ và tên người nộp tiền: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Nội dung thu: ..........................................................................................................

- Số tiền thu: ........................................(Viết bằng chữ): .............................................

...............................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Tìm thêm: biểu mẫu Biên lai thu tiền, mẫu Biên lai thu tiền mới, download mẫu Biên lai thu tiền, tải mẫu Biên lai thu tiền, Mẫu số 06-TT,

Xếp hạng của bạn