Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính
Miễn phí
4(2)
1.635 người dùng

Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu sô B05- H

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 50 KB
  • Cập nhật: 30/11/2012
  • Lượt tải: 1.635

Mô tả

Bộ, (Sở): ……….
Đơn vị: …………
Mẫu sổ B05-H
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:.......................

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người

Trong đó : Hợp đồng thử việc: người

- Tăng trong năm: ngườI

- Giảm trong năm: người

- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng

Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng

2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: ........................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Biểu mẫu, Thuyết minh báo cáo tài chính, tải Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính, download Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính,

Xếp hạng của bạn