Bộ luật lao động

Bộ luật lao động
Năm 2012
Miễn phí
3(20)
26.195 người dùng

Bộ luật lao động

Tải xuống
  • Phát hành: Quốc hội
  • Dung lượng: 635 KB
  • Cập nhật: 03/01/2013
  • Lượt tải: 26.195

Mô tả

 QUỐC HỘI
--------

Luật số: 10/2012/QH13

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Bộ luật lao động, tải Bộ luật lao động, download Bộ luật lao động, luật lao động, Bộ luật lao động mới nhất 2012, Bộ luật lao động năm 2012, tải Bộ luật lao động số 10-2012-QH13, download Bộ luật lao động số 10-2012-QH13, tải Bộ luật lao động số 10-2012-QH13, luật số 10-2012-QH13 Quy định mới về chế độ nghỉ thai sản, Quy định mới về chế độ nghỉ thai sản 06 tháng,

Xếp hạng của bạn