Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
Đề thi học kì
Miễn phí
4(4)
1.941 người dùng

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Tải xuống
  • Phát hành: THPT Chu Văn An
  • Dung lượng: 89,5 KB
  • Cập nhật: 01/03/2013
  • Lượt tải: 1.941

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 11 Nâng cao

Dành cho các lớp A, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin

Buổi thi: Sáng ngày 22/12/2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)

Viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện – nếu có) để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Câu 2: (1,5 điểm)

Dung dịch A gồm NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M. Dung dịch B (gồm HCl 0,04M và H2SO4) có pH = 1. Thêm V ml dung dịch B vào 100 ml dung dịch A để được dung dịch X có pH bằng 13. (coi thể tích dung dịch X bằng tổng thể tích dung dịch A và dung dịch B)

a. Tính V.

b. Tính số gam kết tủa sinh ra trong thí nghiệm trên.

Câu 3: (1 điểm)

Cho Ka của CH3COOH ở 25oC là 1,8x10-5. Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,5M ở 25oC.

Câu 4: (1 điểm)

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm KNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với oxi là 1,25. Tính % khối lượng của KNO3 trong hỗn hợp X?

Câu 5: (1,5 điểm)

Cho dung dịch HNO3 loãng lần lượt tác dụng với: dung dịch Ba(OH)2; kim loại Cu (NO là sản phẩm khử duy nhất).

a. Viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion thu gọn.

b. Nêu vai trò của HNO3 trong mỗi phản ứng.

Câu 6: (1,5 điểm)

Khi hoà tan 10,8 gam nhôm vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thì thu được 2,912 lít (đktc) hỗn hợp X (gồm NO, N2O) và dung dịch Y. Trong dung dịch Y có 91,8 gam muối.

Viết các phương trình hoá học và tính thể tích mỗi khí có trong X.

Câu 7: (1 điểm)

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và công thức cấu tạo thu gọn, thu gọn nhất của các chất: etilen (C2H4); etanol (C2H5OH).

Câu 8: (1 điểm)

Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O, N) có 46,67%N; 6,67%H về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam X thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của X, biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.

Cho khối lượng nguyên tử các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; K = 39; Cu = 64; Ba = 137.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Download đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11, Tải đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11, Đề kiểm tra học kì môn Hóa lớp 11, Thi kiểm tra học kì, Kiểm tra học kì, Thi học kì, Kiểm tra học kì Hóa lớp 11 nâng cao, Hóa lớp 11, Thi học kì môn Hóa, Đề kiểm tra học kì I môn Hóa, Tải đề kiểm tra học kì năm 2012 - 2013,

Xếp hạng của bạn

Thường xem thêm