Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 17/TNCN

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 17/TNCN
Mẫu khai thuế TNCN
Miễn phí
3(1)
2.669 người dùng

Mẫu số 17/TNCN: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 38 KB
  • Cập nhật: 10/07/2013
  • Lượt tải: 2.669

Mô tả

Mẫu số 17/TNCN: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

Mẫu số: 17/TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: ………………………….......................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………………….........................................

2. Mã số thuế: 

3. Địa chỉ: …………………………………..……….......................................................................

4. Số Điện thoại: …………………… …………...… 5. Số fax: …………………………………………

6. Số Tài khoản: ……………………………….…......... 7. Nơi mở Tài khoản: …………………………

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

Ngày ........ tháng ........... năm ..........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tìm thêm: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Mẫu số 17-TNCN, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN, thuế TNCN, thuế thu nhập cá nhân, Mẫu khai thuế TNCN, Mẫu khai thuế thu nhập cá nhân, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân,

Xếp hạng của bạn