Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC
Miễn phí
3(1)
787 người dùng

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Công an
  • Dung lượng: 20 KB
  • Cập nhật: 26/02/2013
  • Lượt tải: 787

Mô tả

                                                                                                       Mẫu PC5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      BH theo Thông tư số : 04/2004/TT-BCA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      Ngày 31-3-2004  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

Kính gửi : ………………………………………………………

          Tôi là:……………………………………Chức vụ:…………………………………...

CMND / hộ chiếu số :……………do:…………………………cấp ngày……../………./……

là đại diện cho :………………………………………………………………………………..

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………..

Điện thoại :……………………………………………….Fax:………………….……………

Quyết định thành lập doanh nghiêp số :……………….…Ngày………tháng……..năm……

Đăng ký kinh doanh số :…………………..ngày…………tháng………..năm……,tại………

Số tài khoản:………………………………………………..tại ngân hàng…………………...

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC"

Cho :…………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………..

Để :…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

 

………Ngày……..tháng………năm……

(ký tên đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, tải Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, download Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC,

Xếp hạng của bạn