Đơn đề nghị chuyển ngạch

Đơn đề nghị chuyển ngạch
Biểu mẫu GD-ĐT
Miễn phí
4(5)
1.002 người dùng

Đơn đề nghị chuyển ngạch

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Dung lượng: 30 KB
  • Cập nhật: 19/07/2013
  • Lượt tải: 1.002

Mô tả

Đơn đề nghị chuyển ngạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH

Từ ngạch:....................... lên ngạch:............................. 

Kính gửi:.....................................................

Tên tôi là: ...................................................................................................

Ngày sinh: ..................................................................................................

Trình độ chuyên môn đào tạo: .....................................................................

Đang xếp ngạch: ....................... Thời gian xếp ngạch:.................................

Hệ số lương hiện hưởng:.................................Thời gian xếp:........................

Chức vụ hiện nay:........................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số......... ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch .................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển ngạch.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:

1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).

2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)

3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).

                                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN           

                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Tìm thêm: Đơn đề nghị chuyển ngạch, Đề nghị chuyển ngạch, Chuyển ngạch, Chuyển ngạch công tác, Ngạch công tác, mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch, Giấy đề nghị chuyển ngạch,

Xếp hạng của bạn