Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS
Biểu mẫu GD-ĐT
Miễn phí
3(16)
7.796 người dùng

Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Dung lượng: 37 KB
  • Cập nhật: 19/07/2013
  • Lượt tải: 7.796

Mô tả

Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: …………………...... phụ huynh của học sinh …………........ sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...

thuộc huyện ………………………… tỉnh ……………….........................................

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….………thuộc huyện ………………… tỉnh ………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                 ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                        Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) …………....;
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …………...;
- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh …………………............................................. sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...

thuộc huyện ………………………… tỉnh …………………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….……………………thuộc huyện ………………… tỉnh ……………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường, Phòng GD&ĐT / Sở GD&ĐT.

                                                                                         ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                               Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Tìm thêm: Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS, Đơn xin chuyển trường, Xin chuyển trường cho học sinh THCS, Chuyển trường cho học sinh THCS, Xin chuyển trường,

Xếp hạng của bạn