Đơn xin nghỉ thai sản

Đơn xin nghỉ thai sản
Miễn phí
3(16)
12.925 người dùng

Đơn xin nghỉ thai sản

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 31 KB
  • Cập nhật: 06/06/2013
  • Lượt tải: 12.925

Mô tả

Đơn xin nghỉ thai sản

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………….

Tên tôi là:……………………….. Sinh ngày…………………………………………………

Chức vụ:……………………………….. Vị trí công tác:……………………………………..

Số CMTND:.................. Ngày cấp.................. Nơi cấp............................................................

Địa chỉ hiện tại:.......................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sứa khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại…...

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn !

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn

.....

 

 Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Tìm thêm: Đơn xin nghỉ thai sản, Mẫu đơn xin nghỉ thai sản, Biểu mẫu đơn xin nghỉ thai sản, Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản, Tải Đơn xin nghỉ thai sản, Tải Mẫu đơn xin nghỉ thai sản, Xin nghỉ thai sản,

Xếp hạng của bạn