Giấy đề nghị đi công tác

Giấy đề nghị đi công tác
Miễn phí
3(1)
89 người dùng

Giấy đề nghị đi công tác

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 57 KB
  • Cập nhật: 24/09/2013
  • Lượt tải: 89

Mô tả

Giấy đề nghị đi công tác

Người đề nghị:........................................................Bộ phận:.........................................................

Lý do đi công tác:...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Thời gian:.......................................................................................................................................

Nơi đi công tác:.............................................................................................................................

Danh sách cán bộ đi công tác:

STT

Họ tên

Bộ phận

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp đi công tác dài ngày từ 2 ngày trở lên thì phải có chương trình công tác kèm theo

Phần các chế độ được duyệt:

STT

Loại chi phí

Mức

Số tiền định mức

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ngày......tháng.......năm .......

Người đề nghị

Quản lý

Duyệt

Tìm thêm: Giấy đề nghị đi công tác, Đề nghị đi công tác, Mẫu Giấy đề nghị đi công tác, Công tác, Biểu mẫu nhân sự,

Xếp hạng của bạn