Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12
Miễn phí
3(1)
436 người dùng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tải xuống
  • Phát hành: Quốc hội
  • Dung lượng: 285 KB
  • Cập nhật: 10/01/2013
  • Lượt tải: 436

Mô tả

 QUỐC HỘI
_________


Số: 05/2007/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 LUẬT
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05-2007-QH12, tải Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05-2007-QH12, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, tải luật số 05-2007-QH12, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007, Luật số 05-2007-QH12,

Xếp hạng của bạn