Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
Miễn phí
3(1)
605 người dùng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật hóa chất.

Tải xuống
  • Phát hành: Quốc hội
  • Dung lượng: 224 KB
  • Cập nhật: 09/01/2013
  • Lượt tải: 605

Mô tả

 QUỐC HỘI
_________


Số: 06/2007/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 LUẬT
HÓA CHẤT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật hóa chất.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

1. Hoạt động hóa chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hoạt động liên quan đến chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tuân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, năng lượng nguyên tử.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Luật Hóa chất số 06-2007-QH12, tải Luật Hóa chất số 06-2007-QH12, download Luật Hóa chất số 06-2007-QH12, Luật Hóa chất 2007, tải luật số 06-2007-QH12, Quốc hội ban hành Luật Hóa chất, tải Luật Hóa chất, download Luật Hóa chất,

Xếp hạng của bạn