Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động
Miễn phí
3(1)
162 người dùng

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 45 KB
  • Cập nhật: 05/10/2013
  • Lượt tải: 162

Mô tả

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Doanh nghiệp:..........................................................................................................                   

Số giấy phép cấp thành lập doanh nghiệp: ….................………………….do ……….cấp.

Ngày cấp:...................................................................................................................                                                                                                                                           

Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:.............................................................

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC 
DOANH NGHIỆP
 
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM ……………………….

STT

Chỉ tiêu

Tổng thu nhập bình quân của người lao động (VN đồng)

Tổng số lao động thực hiện ghi ở dòng năm báo cáo

Tiền lương tối thiểu DN áp dụng (đồng/tháng)

Tổng cộng

Chia ra

Tiền lương cơ bản theo HĐLĐ

Các khoản phụ cấp

Các khoản khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Thực hiện năm ………..

 

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

 

Thực hiện năm ……….

 

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình-

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Quý I năm ………

 

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột số 7: Dòng thực hiện năm …….., …….., ……. ghi tổng số lao động thực hiện năm người sử dụng lao động  có trả lương.

                                                                                                                        Ngày …. tháng …. năm

          Người lập biểu                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Tìm thêm: Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động, báo cáo tình hình tiền lương, Mẫu báo cáo thu nhập của người lao động, Báo cáo tiền lương, Mẫu báo cáo thu của người lao động,

Xếp hạng của bạn