Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
Miễn phí
4(2)
22.568 người dùng

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 29 KB
  • Cập nhật: 11/01/2014
  • Lượt tải: 22.568

Mô tả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc
-----------------------------
BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.

Hôm nay, ngày ......tháng .....năm 20..... Đại diện chúng tôi gồm :

Bên B (bên bán) : Công ty..................... -MST : .............

Địa chỉ :............................................

Đại diện : Ôn/Bà................. -Chức vụ: Giám Đốc.......

Bên A ( bên mua): Công Ty................... - MST : ....................

Địa chỉ : ..................................

Đại diện : ..........…………… - Chức vụ: ………………

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: .........., Số hiệu HĐ: ..........lập ngày .../.../20.... trị giá như sau :

Tên hàng hoá, dịch vụ: Tư vấn doanh nghiệp

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: 7,500,000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Tiền thuế: 10%: 750,000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng tiền thanh toán: 8,250,000 VNĐ (Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

1. Lý do huỷ hoá đơn: Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng với hợp đồng dịch vụ đã ký giữa hai bên, và số lượng ghi thừa.

2. Cam kết: Công ty ....................... và Công Ty .......................... không sử dụng hoá đơn ký hiệu: ..........., Số hiệu HĐ: ......... lập ngày ...../...../20.... trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: tải Mẫu biên bản huỷ hoá đơn, download Mẫu biên bản huỷ hoá đơn, download Mẫu biên bản, biên bản huỷ hoá đơn, Mẫu biên bản huỷ hoá đơn,

Xếp hạng của bạn