Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng
Miễn phí
3(13)
21.756 người dùng

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 54 KB
  • Cập nhật: 21/11/2012
  • Lượt tải: 21.756

Mô tả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ...........

 Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ......... và Công ty ...

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:

 BÊN ..........................................................................................................................................................

 CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

 Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

 Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại : ........................................... Fax: ...................................................................................

 MST : ..................................................................................................(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 BÊN ..........................................................................................................................................................

 CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

 Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

 Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại : .......................................... Fax: ....................................................................................

 MST : ...............................................................................................(Sau đây gọi tắt là bên B).

 Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

 ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

 ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 - Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 + Giá trị hợp đồng trước thuế:

 + Thuế VAT:

 + Giá trị hợp đồng sau thuế:

 - Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ..........................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng, tải Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng, download Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng, thanh lý hợp đồng,

Xếp hạng của bạn