Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản
Miễn phí
3(1)
1.788 người dùng

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

Tải xuống

Mô tả

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                                      Mẫu số: C67a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

                                                                                                                                      Số:……….

STT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lương tính hưởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ Số tiền 
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
A B C 1 2 3 4 5 D
I Khám thai              
1                
...                
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu              
1                
....                
III Sinh con, nuôi con nuôi              
1                
....                
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai              
1                
....                
  Tổng cộng              

                                                                                                               Ngày……tháng…..năm……

         Người lập                                          Kế toán trưởng                            Thủ trưởng đơn vị

        (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)                                    (Ký, đóng dấu)

Tìm thêm: Mẫu C67a-HD, Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản, Chế độ thai sản, Thai sản, Hướng dẫn chế độ thai sản, Nghỉ thai sản 6 tháng, Biểu mẫu C67a-HD, Mẫu số C67a-HD,

Xếp hạng của bạn