Mẫu D01b-TS

Mẫu D01b-TS
Biểu mẫu về BHXH
Miễn phí
2(2)
7.721 người dùng

Mẫu D01b-TS

Tải xuống

Mô tả

Đơn vị:..........
Số:...................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXHNgày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.......................................

- Tên đơn vị:..................................................................................................

- Mã số quản lý:.............................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

Nội dung:

......................................................................................................................................................

Lý do:

.....................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                     (ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: Mẫu D01b-TS, Tải Mẫu D01b-TS, D01b-TS, Mẫu công văn D01b-TS, Tải Mẫu công văn D01b-TS, Công văn BHXH,

Xếp hạng của bạn