Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí
Miễn phí
2(1)
965 người dùng

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 32 KB
  • Cập nhật: 06/11/2012
  • Lượt tải: 965

Mô tả

Tên đơn vị:……………………………
Mã đơn vị:…………………………………

Số ………. /………..
V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… măm 200…

 

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..………

 

-Căn cứ Công văn số ……../HD-BHXH ngày ……..của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;

-Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009;

Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung ……………………đ để chi trả kịp thời cho người lao động.

Tài khoản số:……………… ngân hàng …………………………

Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm ……

Download văn bản để xem thêm chi tiết

Tìm thêm: tải Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí, download Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí, Mẫu đề nghị tạm ứng, bổ sung kinh phí,

Xếp hạng của bạn