Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)
Miễn phí
3(3)
1.816 người dùng

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Tải xuống

Mô tả

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

(Điều 7.5 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội …………………

Họ và tên: ………………

Sinh ngày………tháng……….năm:

Số CMND:…………….cấp ngày:……….nơi cấp

Số sổ BHXH:………………

Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm

Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….…………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản, Dành cho trường hợp đã nghỉ việc, tải Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản, download Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản,

Xếp hạng của bạn