Mẫu Giấy giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu
Miễn phí
3(19)
24.741 người dùng

Mẫu Giấy giới thiệu

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 36 KB
  • Cập nhật: 26/11/2012
  • Lượt tải: 24.741

Mô tả

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

................ , ngày ……..tháng ….. năm 20…

 GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………… ……………………………(1)

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Được cử đến: ……………………………………………………………………………

Về việc: …………………………………………………………………………………

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu Giấy giới thiệu, tải Mẫu Giấy giới thiệu, download Mẫu Giấy giới thiệu, tải biểu mẫu, Giấy giới thiệu,

Xếp hạng của bạn