Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm
Biểu mẫu nhân sự
Miễn phí
4(1)
1.623 người dùng

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 31 KB
  • Cập nhật: 23/09/2013
  • Lượt tải: 1.623

Mô tả

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------                                                                                   

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

- Công an Phường (Xã ) : …………………………………….

- Quận (Huyện) :…………................................................

Tôi đứng tên dưới đây là: .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh    : .............................................................................................................................

Nơi sinh  :  ....................................................................................................................................................

Quê quán: ........................................................................................... Dân tộc: ...........................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: .............................................................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu     :  ............................................................................................................................

Cấp ngày: ....................................................  Tại : ........................................................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................

                                                                                                            Ngày . . . tháng . . . năm 200. .

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

 

Tìm thêm: Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm, Giấy xác nhận hạnh kiểm, Xác nhận nhân sự, Xác nhận hạnh kiểm,

Xếp hạng của bạn