Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng
Miễn phí
3(2)
14.481 người dùng

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Tải xuống

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------


HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG

Số: ...........

- Căn cứ vào Luật thương mại Việt nam năm 2005;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai Bên.

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm……, tại …………………, chúng tôi gồm:

Bên bán:CÔNG TY..............................

Địa chỉ: ...........................

Mã số thuế: ...........................

Điện thoại: Fax: ...........................

Tài khoản ngân hàng: ...........................

Đại diện: ...........................

Chức vụ: ...........................

Bên mua: CÔNG TY..........................

Địa chỉ: ...........................

Mã số thuế: ...........................

Điện thoại:........................... Fax: ...........................

Tài khoản ngân hàng: ...........................

Đại diện: ...........................

Chức vụ: ...........................

Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc bán hàng với các điều khoản sau:

1. Các điều khoản chung:

1.1 Hai Bên cùng có quan hệ mua bán với nhau theo quan hệ Bạn hàng trên cơ sở hai Bên cùng có lợi.

1.2 Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ ký tiếp các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt hàng (Bằng văn bản, điện thoại và thư điện tử) đối với từng lô hàng cụ thể. Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng, tải Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng, download Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng,

Xếp hạng của bạn