Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
Miễn phí
3(1)
5.565 người dùng

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Xây dựng
  • Dung lượng: 688 KB
  • Cập nhật: 07/11/2012
  • Lượt tải: 5.565

Mô tả

BỘ XÂY DỰNG 
_______
Số: 2508/BXD - VP 
V/v: Công bố mẫu hợp 
đồng thi công xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007 

 

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: tải Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, download hợp đồng thi công, hợp đồng thi công xây dựng, thi công xây dựng công trình,

Xếp hạng của bạn