Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp
Miễn phí
5(1)
3.775 người dùng

Mẫu quyết định khen thưởng là quyết định khen thưởng nhân viên của doanh nghiệp gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu...

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 39 KB
  • Cập nhật: 06/06/2013
  • Lượt tải: 3.775

Mô tả

Mẫu quyết định khen thưởng là quyết định khen thưởng nhân viên của doanh nghiệp gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu...

CƠ QUAN………….
(CÔNG TY ...........................)
Số: …………/QĐ-……...

 CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------------------------- 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng
…………………………………. 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY ............................

Căn cứ quyết định số ………. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số………..;

Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................


Điều 2. Hình thức khen thưởng

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ................... và ông (bà) .......  có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

                          

 GIÁM ĐỐC

 (Ký tên, đóng dấu) 

Tìm thêm: Mẫu quyết định khen thưởng, tải Mẫu quyết định khen thưởng, download Mẫu quyết định khen thưởng, quyết định khen thưởng, khen thưởng nhân viên, khen thưởng, Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp,

Xếp hạng của bạn