Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên
Miễn phí
3(17)
17.777 người dùng

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 16 KB
  • Cập nhật: 28/12/2012
  • Lượt tải: 17.777

Mô tả

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐCCông ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ……………….

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ:........... ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, tải Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, download Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, download Mẫu quyết định,

Xếp hạng của bạn