Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương
Miễn phí
3(4)
7.093 người dùng

Mẫu quyết định tăng lương

Tải xuống
  • Phát hành: Download
  • Dung lượng: 31 KB
  • Cập nhật: 20/11/2012
  • Lượt tải: 7.093

Mô tả

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên


TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;

- Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………….;

- Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tìm thêm: Mẫu quyết định tăng lương, tải Mẫu quyết định tăng lương, download Mẫu quyết định tăng lương,

Xếp hạng của bạn