Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định
Mẫu chứng từ kế toán thuế
Miễn phí
3(1)
3.323 người dùng

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,... được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,…

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 42 KB
  • Cập nhật: 14/06/2013
  • Lượt tải: 3.323

Mô tả

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính như sau:

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01–TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày .... tháng ... năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Căn cứ Quyết định số: .....................ngày .... tháng .... năm ....... của .......................

................................................................................................. về việc đánh giá lại TSCĐ 

ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ.................................. Đại diện bên giao.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ.................................. Đại diện bên nhận.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ ................................. Đại diện...................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT


Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)


Năm sản xuất


Năm đưa vào sử dụng


Công suất
(diện tích thiết kế)


Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyển
Chi phí chạy thử
... Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
  Cộng x x x x x           x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, họ tên)

Tìm thêm: Mẫu số 01-TSCĐ, Biên bản giao nhận tài sản cố định, Biên bản giao nhận TSCĐ, giao nhận TSCĐ, giao nhận tài sản cố định, TSCĐ, tài sản cố định, Biên bản giao nhận, Mẫu chứng từ kế toán thuế,

Xếp hạng của bạn