Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản
Mẫu khai thuế khoán
Miễn phí
3(1)
82 người dùng

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 46 KB
  • Cập nhật: 19/06/2013
  • Lượt tải: 82

Mô tả

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 02/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 TỜ KHAI THUẾ KHOÁN
(Dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....
[02] Lần đầu:                 [ ]         [03] Bổ sung lần thứ:              [ ]

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Tên khoáng sản
Sản lượng khai thác trung bình 1 tháng của năm trước
Đơn vị tính
Dự kiến sản lượng khai thác trung bình 1 tháng năm nay
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Khoáng sản A      
2 Khoáng sản B      
3 Khoáng sản C      
4 ...      

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tìm thêm: Mẫu số 02-THKH, Tờ khai thuế khoán, Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình khai thác tài nguyên khoáng sản, Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản, Mẫu khai thuế khoán, biểu mẫu thuế, tải mẫu Tờ khai thuế khoán, thuế khoán, Tờ khai thuế khoán theo Thông tư số 28-2011-TT-BTC,

Xếp hạng của bạn