Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho
Miễn phí
3(1)
3.811 người dùng

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là văn bản do doanh nghiệp lập để kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp...

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 40 KB
  • Cập nhật: 15/06/2013
  • Lượt tải: 3.811

Mô tả

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là văn bản do doanh nghiệp lập để kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp...

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ngày .... tháng ... năm ....

Số..................

- Căn cứ.......... số ........ ngày .... tháng ..... năm ....... của ...................................................

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ............................................

Đại điên.......................................................... Trưởng ban

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ.............................................

Đại diện........................................................... Ủy viên...

+ Ông/Bà......................................................... Chức vụ..............................................

Đại diện........................................................... Ủy viên.

Đã kiểm nghiệm các loại:

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa


Mã số


Phương thức kiểm nghiệm


Đơn vị tính


Số lượng theo chứng từKết quả kiểm nghiệm
Ghi chú

 
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất
Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
                 
                 
                 

Đại diện kỹ thuật
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên)
 Trưởng ban
(Ký, họ tên)

Tìm thêm: Mẫu số 03-VT, Biên bản kiểm nghiệm vật tư, Biên bản kiểm nghiệm công cụ, Biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, Biên bản kiểm nghiệm hàng hóa, Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho, Mẫu chứng từ kế toán, biểu mẫu kế toán, Biên bản kiểm nghiệm,

Xếp hạng của bạn