Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng
Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
Miễn phí
3(4)
8.060 người dùng

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 62 KB
  • Cập nhật: 26/06/2013
  • Lượt tải: 8.060

Mô tả

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 04/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....

[02] Lần đầu:                   [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [21] [22] [23]
1.1 Nhóm ngành A      
1.2 Nhóm ngành B      
  ...      
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] [26]
2.1 Nhóm ngành A      
2.2 Nhóm ngành B      
...        
3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ [27] = [21] x [24] [28] = [22] x [25] [29] = [23] x [26]
 3.1 Nhóm ngành A      
 3.2 Nhóm ngành B      
 ...        
 4  Tổng thuế GTGT phải nộp:  [30] = [27] x 0%   [31] = [28] x 5%  [32] = [29] x 10%
 4.1 Nhóm ngành A      
 4.2 Nhóm ngành B      
 ....        

 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33] = [21] + [22] + [23]: ..........

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34] = [30] + [31] + [32]: ........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......    

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tìm thêm: GTGT trên doanh thu, GTGT phát sinh trong kỳ, thuế GTGT phải nộp, mẫu khai thuế GTGT, mẫu khai thuế giá trị gia tăng, thuế GTGT, thuế giá trị gia tăng, GTGT, Mẫu số 04-GTGT, Tờ khai thuế giá trị gia tăng, tải tờ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, biểu mẫu thuế, Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, thông tư 28,

Xếp hạng của bạn