Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán
Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Miễn phí
2(2)
12.307 người dùng

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 17 KB
  • Cập nhật: 01/06/2013
  • Lượt tải: 12.307

Mô tả

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: ....................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): .................................................................................

Nội dung thanh toán: .....................................................................................

Số tiền: ............................................... (Viết bằng chữ): ................................

..................................................................................................................

(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tìm thêm: Giấy đề nghị thanh toán, tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán, download mẫu Giấy đề nghị thanh toán, Giấy đề nghị thanh toán mới, thanh toán, mẫu chứng từ kế toán thuế, mẫu chứng từ kế toán tiền tệ,

Xếp hạng của bạn

Thường xem thêm