Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho
Miễn phí
4(2)
2.582 người dùng

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng...

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 36 KB
  • Cập nhật: 15/06/2013
  • Lượt tải: 2.582

Mô tả

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng...

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng ....năm ....

Số: .....................

STT
 
Ghi Có các TK
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)

 

Tài khoản 152

Tài khoản 153


Tài khoản 142


Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5 6
1 TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)            
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh            
3 TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn            
4 TK – 242 - Chi phí trả trước dài hạn            
5 ...            
  Cộng            

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tìm thêm: Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho, Mẫu số 07-VT, Bảng phân bổ nguyên liệu, Bảng phân bổ vật liệu, Bảng phân bổ công cụ, Bảng phân bổ dụng cụ, Bảng phân bổ, Mẫu chứng từ kế toán, chứng từ kế toán,

Xếp hạng của bạn