Mẫu số 11A-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - mẹ chết sau khi sinh

Mẫu số 11A-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - mẹ chết sau khi sinh
Miễn phí
3(1)
164 người dùng

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - mẹ chết sau khi sinh.

Tải xuống

Mô tả

Mẫu số 11A-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . .

tháng . . . năm. . . . . , là cha/người nuôi dưỡng của . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sinh ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . .

Hiện cư trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................

Số điện thoại (nếu có): ……………………ĐTDĐ: ……………………

Mẹ cháu là ………………………, chết ngày … tháng …… năm ……, có thời gian đóng BHXH là …… năm …… tháng, số sổ BHXH:

……………………

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

……, ngày …… tháng ……năm ……
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú

(ký, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……năm ……
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

Tìm thêm: Mẫu số 11A-HSB, Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẹ chết sau khi sinh, tải Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản, trợ cấp thai sản, download mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẹ chết sau khi sinh,

Xếp hạng của bạn