Mẫu số S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng

Mẫu số S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng
Mẫu sổ sách kế toán thuế
Miễn phí
3(1)
1.135 người dùng

Mẫu số S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 29 KB
  • Cập nhật: 17/06/2013
  • Lượt tải: 1.135

Mô tả

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a4-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm......

Ngày, tháng ghi sổ

 
Chứng từ  
 Diễn giải
 
 Phải thu từ người mua (ghi Nợ)
   Ghi Có tài khoản doanh thu
 Số hiệu  Ngày, tháng  Hàng hóa Thành phẩm  Dịch vụ 
 A  B  C  D  1  2  3  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Số trang trước chuyển sang        

 

 

 

       
 Cộng chuyển sang trang sau        

 - Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tìm thêm: Mẫu số S03a4-DNN, Sổ nhật ký bán hàng, tải mẫu Sổ nhật ký bán hàng, Sổ nhật ký bán hàng theo Quyết định số 48-2006-QĐ-BTC, Mẫu sổ sách kế toán thuế, sổ sách kế toán, biểu mẫu kế toán,

Xếp hạng của bạn