Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)
Mẫu sổ sách kế toán thuế
Miễn phí
3(46)
8.779 người dùng

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 33 KB
  • Cập nhật: 17/06/2013
  • Lượt tải: 8.779

Mô tả

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S09-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ..............................

Tờ số ..........................................

- Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: ............................................................

- Đơn vị tính: .......................................................................................

- Mã số: .............................................................................................

STT

Ngày
tháng
Số hiệu
chứng từ
Diễn giải Ngày
nhập
xuất
Số lượng
Ký xác nhận của kế toán

Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn
A B C D E F 1 2 3 G


 


 


 


 

 

 

 

 

         
Cộng cuối kỳ x       x
 
- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......
 
- Ngày mở sổ: ........

 

Thủ kho
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tìm thêm: Mẫu số S09-DNN, mẫu Thẻ kho, mẫu sổ kho, Mẫu sổ sách kế toán thuế, sổ sách kế toán, biểu mẫu kế toán, mẫu Thẻ kho theo Quyết định số 48-2006-QĐ-BTC, mẫu sổ kho theo Quyết định số 48-2006-QĐ-BTC,

Xếp hạng của bạn