Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định

Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định
Mẫu sổ sách kế toán thuế
Miễn phí
3(1)
1.396 người dùng

Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 33 KB
  • Cập nhật: 17/06/2013
  • Lượt tải: 1.396

Mô tả

Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S12-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số ........
Ngày ..... tháng ....... năm....... lập thẻ .........

Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số ........ Ngày ..... tháng ....... năm .......

Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:........... Số hiệu TSCĐ .........

Nước sản xuất (xây dựng) ............... năm sản xuất ...............

Bộ phận quản lý, sử dụng .................... năm đưa vào sử dụng .........

Công suất (diện tích thiết kế) ..............

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ..... tháng ....... năm .......

Lý do đình chỉ .................

Số hiệu
chứng t

Nguyên giá tài sản cố định
Giá trị hao mòn tài sản cố định
Ngày tháng năm
Diễn giải Nguyên giá Năm
Giá trị hao mòn Cộng dồn
A B C 1 2 3 4
             

Dụng cụ phụ tùng kèm theo

STT Tên, quy cách dụng
cụ phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ............ Ngày ..... tháng ....... năm .......

Lý do giảm ......................................................................................................... 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tìm thêm: Mẫu số S12-DNN, Thẻ tài sản cố định, tải mẫu thẻ tài sản cố định, tài sản cố định, thẻ tài sản cố định theo Quyết định số 48-2006-QĐ-BTC, Mẫu sổ sách kế toán thuế, sổ sách kế toán, biểu mẫu kế toán,

Xếp hạng của bạn