Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng
Mẫu sổ sách kế toán thuế
Miễn phí
3(1)
1.637 người dùng

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 31 KB
  • Cập nhật: 18/06/2013
  • Lượt tải: 1.637

Mô tả

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S17-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.........

Năm ..............................

Quyển số: ..................... 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải
TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (5212, 5231)
A B C D E 1 2 3 = 1 x 2 4 5
      Cộng số phát sinh
- Doang thu thuần
- Giá vốn hàngbán
- Lãi gộp
           

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

 Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tìm thêm: Mẫu số S17-DNN, tải mẫu sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng, tải Sổ chi tiết bán hàng theo Quyết định số 48-2006-QĐ-BTC, Mẫu sổ sách kế toán thuế, sổ sách kế toán, biểu mẫu kế toán, bán hàng,

Xếp hạng của bạn