Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN
Mẫu số 05-DK-TCT
Miễn phí
3(1)
3.723 người dùng

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN

Tải xuống
  • Phát hành: Tổng cục Thuế
  • Dung lượng: 113,285 KB
  • Cập nhật: 26/06/2013
  • Lượt tải: 3.723

Mô tả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:    

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: 

[02]. Ngày tháng năm sinh:  

                                         ngày   tháng       năm

[03]. Giới tính: Nam         Nữ  

[04]. Quốc tịch:....................................

[05]. Số chứng minh nhân dân 

hoặc số hộ chiếu                    

 [05.1]. Ngày cấp:                   

                                             ngày    tháng       năm

 [05.2]. Nơi  cấp: ....................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..................................................................

[06.2]. Xã, phường: ...............................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: ..............................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …….................................

[06.5]. Quốc gia: ..........................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..................................................................

[07.2]. Xã, phường: ................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: ..............................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: .........................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ...............................................  [09]. Email: …...........................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ...............................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Tìm thêm: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN, Mẫu số 05-DK-TCT, Tờ khai đăng ký 05-DK-TCT, đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN, Tờ khai đăng ký thuế, Đăng ký thuế TNCN, mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN, Tải Mẫu số 05-DK-TCT, Tải Tờ khai đăng ký thuế, Tờ khai đăng ký thuế TNCN,

Xếp hạng của bạn