Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Mẫu sổ sách kế toán
Miễn phí
3(2)
2.367 người dùng

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ...

Tải xuống
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Dung lượng: 44 KB
  • Cập nhật: 04/07/2013
  • Lượt tải: 2.367

Mô tả

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ...

Đơn vị: …………

Địa chỉ: ………...

 Mẫu số S37-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng …. năm ….

Tên sản phẩm, dịch vụ: …..

Chỉ tiêu
Tổng số tiền
Chia ra theo khoản mục
Nguyên liệu, vật liệu ... ... ... ... ... ... ...
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ                  
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ                  
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ                  
4.  Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ                  

 

 Người lập
(ký, họ tên)

 Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tìm thêm: Mẫu sổ sách kế toán, Thẻ tính giá thành sản phẩm, Thẻ tính giá thành dịch vụ, giá thành sản phẩm, biểu mẫu kế toán, giá thành dịch vụ,

Xếp hạng của bạn